Konya Ticaret Borsası

İletişim : 0 332 342 14 44 E-mail: bilgi@ktb.org.tr

KONYA TİCARET BORSASI MALİ POLİTİKASI

Konya Ticaret Borsası mali politikası Mali kaynaklarını, üyelerinin ve tarımsal paydaşlarının sosyokültürel hayatlarına katkı sağlayarak, temel ihtiyaçlarına cevap verecek ve onların sürdürülebilir gelişimlerine katkı sağlayacak şekilde günün koşullarına göre sürekli yapılandırmayı, Mali kaynaklarını bir stratejik plan doğrultusunda güçlü tarımsal ticaret politikaları geliştirerek yatırım ortamlarının iyileştirilmesi için duyarlılık oluşturan; sürdürülebilir ve kaliteli üretimi teşvik eden yatırımların yapılmasını ve kaynakların ekonomik kullanılmasını mali risk analizleri doğrultusunda gerekli önemleri alarak yönetmeyi beyan eder.

MALİ YÖNETİM:
5174 sayılı kanun çerçevesinde faaliyetlerini yürüten Konya Ticaret Borsası, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve tekdüzen muhasebe sistemine göre çalışmakta, mali kaynakların yönetimi, izlenmesi ve kontrolüne yardımcı olmak üzere zamanında ve doğru mali bilgiler sağlamaktadır. Borsamız meclisinin onayladığı bir bütçe ile faaliyet göstermektedir.

A)MUHASEBE YÖNETİMİ:
Konya Ticaret Borsasının faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, varlıkları ve yükümlülükleri üzerinde değişme yaratan mali nitelikli işlemlere ilişkin bilgileri kaydetme, sınıflandırma, özetleme, çözümleme ve yorumlama ilkeleri ve yöntemleridir.

B) FİNANSAL YÖNETİM:
İşletmenin mevcut fonları ile gereksinim duyduğu fonları en uygun koşullarda sağlama, bu fonların değerini koruma ve etkin biçimde kullanımını gerçekleştirmektir.

Konya Ticaret Borsası sahip olduğu varlıkları vadeli mevduat olarak, likit fon olarak, iştirak olarak, bağlı ortaklıklar kurarak, devlet tahvili, hazine bonosu alarak, repo yaparak değerlendirmektedir.

C) DENETİM:
Borsamız mevcut kaynakları en etkin biçimde kullanarak daha kaliteli hizmet sunma arayışı içindedir. Mali yönetim ve kontroller bu arayışların bir ürünü olarak yönetime yeterli bilgi ve güvence sağlayan yönetim araçlarıdır.

Konya Ticaret Borsası bağımsız denetim firması tarafından 2004 yılından bugüne kadar yönetime ve meclise rapor vermek üzere denetlenmektedir. Mali beyanların ve yönetim hesaplarının uygunluğu aylık raporlar halinde sunulmaktadır.

Yönetimde sağlıklı bir kontrol bilinci oluşturulması ve etkin bir mali kontrol ortamı ve örgütsel yapı kurulması ve işletilmesi yönetimin temel görevleri arasındadır.

Konya Ticaret Borsası