İletişim : 0 332 342 14 44 E-mail: bilgi@ktb.org.tr

Tohum ve Gen Teknolojileri Vadisi Projesi

MEVKA tarafından desteklenen projenin amacı bölgedeki ve ülkemizdeki tohumculuk firmalarının alt yapı ihtiyacının karşılanacağı, üretici ve sanayicinin ihtiyaç duyduğu çeşitlerin geliştirileceği, üniversite sanayi iş birliğinin destekleneceği ve bölgenin ARGE kapasitesinin arttırılmasına katkı sağlayacak "Tohum ve Gen Teknolojileri Vadisi"nin kurulmasıdır. Bu sayede bölgenin, tohumluk ekim alanı olmanın yanı sıra tohum geliştirilen, güçlü tohum firmalarının ve tohum endüstrisinin olduğu, ARGE çalışmalarının yoğun olarak yapıldığı ve daha katma değerli üretim ve milli gelir elde edilen bir üs haline getirilmesine imkân sağlanacaktır.

Hizmet Alım İhale İlanı

Meram Organize Sanayi Bölgesi Fizibilite Projesi

MEVKA'nın desteklediği projenin amacı Meram bölgesinde kurulması planlanan Yeni Organize Sanayi Bölgesi'nin bölgesel ve toplumsal ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde en etkili ve verimli olarak hayata geçirilmesine katkı sağlamaktır. Proje sonucunda OSB'nin gereklilik ve ihtiyaç analizi ile birlikte fizibilitesinin yapılmasını kapsamında Fizibilite Raporu hazırlanmıştır.

İzli Tarım Projesi

TAGEM tarafından desteklenen proje Buğday tarımında izli ekim yönteminin uygulanabilirliğini araştırmak, bu yöntemle uygulanan buğdayın kalite ve verim değerleri ile ekonomik analizini ortaya koymak, kalite artışı ve çiftçinin refah düzeyini iyileştirme çerçevesinde oluşturuldu.

İşte İş Sağlığı ve Güvenliği Projesi

MEVKA teknik destek programı kapsamında hazırlanan projenin amacı 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut şartların iyileştirilmesi için üyelere ve çalışanlara mevzuat hakkında bilgilendirme eğitimleri gerçekleştirmektir. İşyeri ortam ve şartlarında var olan sağlık-güvenlik tehlikeleri ve bunlardan kaynaklanan risklerden korunması için gerekli işçi sağlığı ve iş güvenliği bilincini oluşturulmuştur.

TR52 Bölgesi Tarım ve Gıda Sektörü Dış Ticaret Analizi Projesi

MEVKA tarafından desteklenen projenin amacı TR52 Düzey 2 Bölgesinde ulusal plan ve programlar çerçevesinde bölgesel kalkınmaya ve rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamak Bölgenin tarım ve gıda sektöründe dış ticaret analizini yapmak, katma değeri yüksek ürünleri yetiştirebilme potansiyelinin ortaya konulması ve bölgenin rekabetçilik düzeyinin attırılmasını sağlamaktır. Dünyada tarım ve gıda sektörlerinde öne çıkan alt sektörlerin ve ülkelerin tespit edildiği, TR52 Bölgesi'nin durumunun belirtildiği "TR52 Bölgesi Tarım ve Gıda Sektörü Dış Ticaret Analizi" raporu hazırlanmıştır.

Buğdayda Kalite İçin Görsel Yayım Projesi

MEVKA tarafından desteklenen projeyle Tarım alanındaki son teknolojiler ve üretim tekniklerinin görsel iletişim araçları ile çiftçilere sunarak hububatta kaliteyi artırmaya yönelik uygulamaların çiftçiye benimsetilmesi amacıyla 10 dk'lık kısa film hazırlatılmıştır. Film web ortamında sürekli ulaşılabilecek şekilde, televizyon kanallarında da 5 ay süre boyunca haftada 4 kez belirli sürelerde yayınlanmıştır.

KTB Performans Ölçüm Ve Geliştirme Projesi

MEVKA ile yürütülen proje ile KTB nin kurumsal kapasite ve hizmet kalitesinin artırılması için faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

Dijital Arşiv Ve Doküman Yönetim Sistemi İle Hizmette Atılım

MEVKA tarafından desteklenen proje Kurumsal düzeyde veri bütünlüğü sağlanması, hedef gruplara bilgi akışı ve hizmette hızlılık, arşiv dosyalarına artan erişim güvenliği ve fiziksel arşivleme ve evrak transferinde maliyetlerin azaltılması amacıyla hazırlanmıştır.

Konya Ticaret Borsasının Hizmet Kalitesi ve Etkinliğinin Geliştirilmesi Projesi

MEVKA teknik destek programı kapsamında hazırlanan proje ile Konya Ticaret Borsasının hizmet kalitesi ve etkinliğinin geliştirilmesi için insan kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla, yöneticilerin ve çalışan personelin gelişimine katkı sağlayarak motivasyonu ve kurum içi iletişimi arttıran eğitimler yapılmıştır.

Buğday Yetiştiriciliğinde Kalite Projesi

MEVKA tarafından desteklenen Projenin amacı Kırsal Kalkınmaya destek sağlanarak bölge halkının gelir düzeyi, yaşam kalitesi ve refah seviyesinin artırılmasına katkı sağlanması, Konya Bölgesinde buğdayda kalite bilincinin oluşturularak, kaliteyi artırmaya yönelik uygulamaların çiftçiye benimsetilmesi nedeniyle 15 ayrı bölgede yer alan 1919 buğday üreticisi eğitilmiştir.

Konya İlinde Kırsal Alanda Tarım İşletmelerinde Yoksulluk Analizi ve Uygun Stratejilerin Modellemesi Projesi

Proje desteği Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü tarafından sağlanmıştır. Türkiye'de uygulanan tarımsal desteklerin araştırılıp analiz edilmesi, yapılan analizlerin yorumlanması ve tarım sektörünün katma değerini artıracak, ihracat potansiyelini güçlendirecek, rekabetin önünü açacak yeni teşvik sisteminin nasıl olması gerektiğiyle ilgili bir model önerisi yapılması projenin amaçlarıdır.

Biyolojik Mücadelede Ağaçlandırma Bilincinin Yaygınlaştırılması Projesi

AB finansmanı ile gerçekleştirilen bu projede tarımda kullanılan kimyasal ilaçların insan sağlığına ve çevreye olumsuz etkisinin azaltılması, tarımsal zararlılarla kimyasal mücadele yerine biyolojik mücadele yapılması amaçlanmıştır. Proje sonucunda köy muhtarları ve tarım danışmanlarının aktif olarak katıldığı çiftçi bilinçlendirilmesi için sekiz ilçede toplam 815 kişiye eğitim verilmiştir.

Tahıl Ambarı Konya'da Süneyle Biyolojik Mücadele Projesi

AB ve Türkiye Cumhuriyeti finansmanı ile gerçekleştirilen bu projede Konya Bölgesinde süne ile mücadelede biyolojik yöntem olan ağaçlandırma bilincinin geliştirilmesi, hububat rekoltesi ve kalitesinin artırılması amaçlanmıştır. Proje ekibimiz tarafından 5 ayrı ilçede bilinçlendirme faaliyetleri ve eğitimler düzenlenmiştir.

Ürün Borsası Geliştirme Projesi

TOBB aracılığı ile Dünya Bankası kaynakları tarafından "Ürün Borsaları Geliştirme Projesi" kapsamında, Konya Ticaret Borsası çalışma alanı içerisinde bulunan departmanlara bilgisayarlar arası bağlantı için gerekli işlemlerin yapılması, yanı sıra mevcut laboratuvarın genişletilmesi, Borsanın uygulayacağı kalite sınıflandırma sistemin gerektirdiği ölçümleri zamanında, güvenilir ve istenen standartlarda yapılması amaçlanmıştır.

Ortak Kullanım Laboratuvarı Projesi

KOSGEB ile gerçekleştirilen projemizde yerli ve ithal makine -teçhizat alımı gerçekleştirilerek Ortak Kullanım Laboratuvar kurulmuştur.

Konya İlinde Buğdayda İklim Değişikliğinin Verim Üzerindeki Etkisinin Bitki Modelleme Teknikleri İle Tahmini ve Verim Farkı Analizi Projesi

Gıda tarım ve hayvancılık bakanlığı tarafından desteklenen projenin amacı Konya ilinin değişik Bölgelerinde buğday üretimi, iklim ve toprak verilerinin elde edilerek buğday ile ilgili verim modellemesi yapmaktır. Bölgede iklim ve bitki modelleri için meteorolojik veri tabanı oluşturulmuş, üretim tekniklerinin verim üzerindeki etkisini modellenmiştir.

Geleceği Güneşle Aydınlatıyoruz Projesi

MEVKA tarafından desteklenen projede Konya Ticaret Borsası Hizmet Binasında teknolojiye dayalı, modern bir sistemle elektrik üretim altyapısı oluşturularak, enerji tüketiminde tasarruf ve çevre korumasına katkı sağlanacaktır. Proje sonucunda Konya Ticaret Borsası Hizmet Binası Çatısına Güneş Enerjisi Sistemi ile Elektrik Üretim Tesisi kurulacak Aydınlatma sistemleri yenilenerek enerji verimli hale getirilecektir.

Mal Alım İhalesi İlanı

BORSAKONYA Tarımsal Emtiyanın Dijitalleşmesi Projesi

MEVKA desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında yenilenecek olan dijital altyapı sistemleri ile Konya Ticaret Borsası erişim ve sistem performansı artacaktır. Piyasaların sağlamış olduğu avantajların tanıtılması ve borsaya erişimin hızlanmasıyla yatırımcı portföyü ve piyasa derinliği, güvenli ve hızlı dijital tarımsal emtia ticareti hacmi artacaktır. Fiyat riskine karşı pozisyon alan ve bu pozisyona göre karar veren üretici, tüccar ve sanayiciler taraf olarak karşılarında yeterli sayıda aktör bulabileceklerdir. Bilgi Güvenliği Sistemleri altyapısını da oluşturan veri ve sunucu merkezi yenilenmesi ile güvenlik ve verimlilik sorunları azalacaktır. Böylece ülke çapında tarımsal ticarete dayalı iş ve yatırım ortamı gelişecek, dijital dönüşüm ve inovasyon desteklenmiş ve sürdürülebilir ticarete katkıda bulunulmuş olacaktır.