Konya Ticaret Borsası

İletişim : 0 332 342 14 44 E-mail: bilgi@ktb.org.tr

Konya Ticaret Borsası; misyon ve vizyonu doğrultusunda belirlediği hedefler ışığında oluşturmuş olduğu Kalite Yönetimi, İnsan Kaynakları, Borsa Haberleşme, Mali Yaklaşım, Bilgi İşlem, Üye İlişkileri ve Müşteri Memnuniyeti, Kurumsal İtibar Yönetimi, İş ve İşçi Sağlığı Güvenliği Yönetimi ve Sosyal Sorumluluk ile ilgili Entegre Sistem Politikası ile;

- Hizmet verilen tüm kesimlerin genel ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için yasaların verdiği yetkiler çerçevesinde faaliyetlerimizi TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi kapsamında, kaliteden ödün vermeden, zamanında ve istenen şartlarda sağlayarak, üye ve personel odaklı, her türlü öneri, şikayet ve taleplerle kendini sürekli iyileştiren, mükemmele odaklanmış, süreç bazlı hizmetleri tüm paydaşlarımıza sunmayı,

- Konusunda eğitimli personel istihdam etmeyi, mevcut insan kaynağını doğru bir şekilde planlamayı, anket ve benzeri yollarla görüşleri alınarak yapılacak uygulamalara yön vermeyi, verimli çalışma ortamını sağlayarak motivasyonlarını artırmayı, performanslarını izleyerek ihtiyaç duydukları eğitimlerle yenilik ve değişimlere açık, girişimci, dinamik, sonuç odaklı, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyerek verimliliklerini en üst düzeye çıkarmayı, aidiyet duygularını geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirmeyi,

- Tarımda ve tarımsal ticarette yaşanan gelişmeler ile kurumda üretilen bilgileri ve yürütülen çalışmaları paydaşlarına en hızlı ve doğru şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla en son bilgi ve iletişim teknoloji araçlarını aktif ve etkin bir şekilde kullanarak güncel verilerin paylaşımını sağlamayı ve üyelerinin sektördeki ihtiyaçları doğrultusunda aralarındaki diyaloğu ve işbirliğinin arttırılması için gerekli olan haberleşme ve iletişim faaliyetlerini düzenlemeyi,

- 5174 sayılı TOBB kanunu çerçevesinde mali kaynaklarını, üyelerinin ve tarımsal paydaşlarının sosyokültürel hayatlarına katkı sağlayarak, temel ihtiyaçlarına cevap verecek ve onların sürdürülebilir gelişimlerine katkı sağlayacak şekilde günün koşullarına göre sürekli yapılandırmayı, Mali kaynaklarını bir stratejik plan doğrultusunda güçlü tarımsal ticaret politikaları geliştirerek yatırım ortamlarının iyileştirilmesi için duyarlılık oluşturan; sürdürülebilir ve kaliteli üretimi teşvik eden yatırımların yapılmasını ve kaynakların ekonomik kullanılmasını mali risk analizleri doğrultusunda gerekli önemleri alarak yönetmeyi,

- Sürekli gelişen teknolojiyi takip ederek küresel şartlarda üye ve paydaşlarına hızlı ve dünya standartlarında kaliteli hizmet vermek için yeni, uygun, güvenli ve çevreye duyarlı teknoloji ve yazılımlara yatırım yapmayı, başta tarım ve tarımsal ticaret ekseni olmak üzere il, bölge ve ülkedeki ekonomik ve sektörel gelişmeleri yakından takip ederek her türlü güncel ve güvenilir bilgiyi karar alma süreçlerinde gizlilik, bütünlük ve erişebilirlik ilkeleri çerçevesinde doğru ve etkin bir şekilde kullanarak hizmetin sürekliliğini, güncel mevzuatlar doğrultusunda veri ve bilginin güvenliğini sağlamayı,

- Üye odaklı yönetim anlayışı ile üyenin menfaatlerini ilke edinerek, üye memnuniyetini arttırmak için, talep, öneri, ihtiyaç, istek ve şikâyetlerini tarafsız ve adil bir şekilde değerlendirerek gerekli iyileştirmelerin yapıldığı hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmayı, üyelerinin ticari faaliyetlerine ve sosyal anlamda sürekli gelişimlerine katkı sağlamayı,

- İşlerinde sürekli mükemmelliği arayarak, yenilikçi anlayışla, veri, bilgi ve analize dayalı çalışma ile paydaş beklentilerine cevap veren katılımcı, güvenilir ve lider bir kurum olmanın bilinci ile hareket etmeyi, verdiği hizmetlerde mali politikasına uygun altyapılarını tesis ederek teknolojinin veya çağın gereksinimlerine uygun bir performans sunmayı, müşterileri için güven ve istikrar oluşturan piyasalar yaratarak, ulusal ve uluslararası yatırımcılara hizmet sunmayı, Türk ekonomisine yüksek nitelikli katma değer sağlayan sistemler kurarak ekonomik büyümeyi desteklemeyi,

- İnsana duyduğu saygıya dayanan iş sağlığı ve güvenliği politikası ile tüm faaliyetlerinde yasal mevzuat ve şartlara uyarak çalışanlarına, üyelerine, müşterilerine, tedarikçi ve ziyaretçilerine sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sağlamayı, faaliyetlerini yürütürken ortaya çıkabilecek olası tehlikeli durum, davranış ve ilgili risk değerlendirmelerini düzenli bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmeyi ve riskleri kontrol altına alarak iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını sürekli iyileştirmeyi,

- Kaynakları etkin kullanan bir kurum anlayışıyla, borsacılık faaliyetlerinde güvenli ve istikrarlı piyasalar kurarak büyüme sağlamayı, içinde bulunduğu coğrafyada kurumsallaşmış yapısıyla örnek uygulamalar geliştirmeyi, Bilim, Eğitim, Spor, Çevre, Kültür ve Sanat dallarında projeler geliştirerek, Sivil Toplum Kuruluşları, fikir öncüleri ve diğer öncelikli hedef kitlelerle ortak faaliyetler gerçekleştirerek toplumsal ve çevresel konularda değer yaratmayı,

BEYAN eder.