Konya Ticaret Borsası

İletişim : 0 332 342 14 44 E-mail: bilgi@ktb.org.tr

Konya Ticaret Borsası misyon ve vizyonu doğrultusunda belirlediği hedefler ışığında oluşturmuş olduğu Entegre Sistem Politikası;

- Kalite Yönetimi,
- İnsan Kaynakları,
- Borsa Haberleşme,
- Mali Yaklaşım,
- Bilgi İşlem,
- Üye İlişkileri,
- Kurumsal İtibar Yönetimi,
- Müşteri Memnuniyeti ve Talep Yönetimi,
- İş ve İşçi Sağlığı Güvenliği Yönetimi,
- Sosyal Sorumluluk,

ile ilgili aşağıda listelenmiş beyanları kapsamaktadır;

- Ürün fiyat ve rekabet ortamına bağlı olarak tüccarlarımızın ve üreticilerimizin (müşterilerimizin) süregelen genel ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak kalite seviyesini sağlamayı,
- Tüccar ile üreticilerimiz arasındaki ticari anlaşmanın dürüstlük, karşılıklı güven mesleki disiplin ve ahlakına uygun şekilde uygulanmasını sağlamayı,
- Personelimizin becerilerini ve inisiyatiflerini geliştirmek ve sorumluluk duygusuna sahip olmalarını sağlamak amacı ile ilgili personele gerekli eğitimleri sürekli vermeyi,
- Hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilmesi çalışmalarının, tüm personelin katkı ve katılımıyla yürütülmesini, genel kalite anlayışı çerçevesinde yapılan her işin ilk seferinde ve sürekli doğru yapılmasını sağlamayı,
- Dünyadaki gelişme ve değişimleri yakından takip ederek, ilimiz bölgemiz ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı,
- Ulusal ve Uluslararası yasal gereklilikleri sürekli takip etmeyi,
- Konusunda eğitimli personel istihdam etmeyi
- Mevcut insan kaynağını doğru bir şekilde planlamayı,
- Anket ve benzeri yollarla görüşleri alınarak yapılacak uygulamalara yön vermeyi,
- Verimli çalışma ortamını sağlayarak motivasyonlarını artırmayı,
- Performanslarını izleyerek ihtiyaç duydukları eğitimlerle verimliliklerini en üst düzeye çıkarmayı,
- Aidiyet duygularını geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirmeyi,
- Tarımda ve tarımsal ticarette yaşanan gelişmelerin paydaşlarına en hızlı ve doğru şekilde ulaşmasını sağlama amacıyla en son bilgi ve iletişim teknoloji araçlarını kullanarak güncel verilerin paylaşımını sağlamayı,
- Üyelerin tarımsal ticarette küresel aktörler arasında yer almasına imkân tanıyacak bilgileri paylaşmak tarım sektöründeki taraflarının ihtiyaçları aralarındaki iletişimi ve işbirliğinin arttırılması için gerekli olan haberleşme ve iletişim faaliyetlerini düzenlemeyi,
- Mali kaynaklarını, üyelerinin ve tarımsal paydaşlarının sosyokültürel hayatlarına katkı sağlayarak, temel ihtiyaçlarına cevap verecek ve onların sürdürülebilir gelişimlerine katkı sağlayacak şekilde günün koşullarına göre sürekli yapılandırmayı,
- Mali kaynaklarını bir stratejik plan doğrultusunda güçlü tarımsal ticaret politikaları geliştirerek yatırım ortamlarının iyileştirilmesi için duyarlılık oluşturan; sürdürülebilir ve kaliteli üretimi teşvik eden yatırımların yapılmasını ve kaynakların ekonomik kullanılmasını mali risk analizleri doğrultusunda gerekli önemleri alarak yönetmeyi,
- Başta tarım ve tarımsal ticaret ekseni olmak üzere il, bölge ve ülkedeki ekonomik ve sektörel gelişmeleri yakından takip ederek her türlü güncel ve güvenilir bilgiyi karar alma süreçlerinde gizlilik, bütünlük ve erişebilirlik ilkeleri çerçevesinde doğru ve etkin bir şekilde kullanarak hizmetin sürekliliğini, bilginin güvenliğini sağlamayı,
- Sürekli gelişen teknolojiyi takip ederek üye ve paydaşlarına dünya standartlarında kaliteli hizmet vermek için yeni, uygun, güvenli ve çevreye duyarlı teknoloji ve yazılımlara yatırım yapmayı,
- Veri ve bilginin korunması, güncel tutulması için gerekli önlemleri almayı,
- İçinde bulunduğu çevreyi tanımak, değerlendirmek, gelişim ve değişimlere uyum sağlayacak önlemleri üyelerinin güven ve desteğini alarak üstlendiği görevi daha iyi yapmayı ilke edinmeyi,
- Üye taleplerine karşı duyarlı, katılımcılığa önem veren, şeffaf ve hesap veren bir politika ile hizmetlerini gerçekleştiren Konya Ticaret Borsası, üye taleplerini, şikâyet ve memnuniyetlerini sorunsuz ve hızlı bir şekilde iletebildiği, bu bildirimlerin dikkatli ve titizlikle değerlendirildiği ve gerekli iyileştirmelerin sürekli yapıldığı ve kontrol edildiği, müşteri odaklı yaklaşımı takip etmeyi,
- İşlerinde sürekli mükemmelliği arayarak, yenilikçi anlayışla, veri, bilgi ve analize dayalı çalışma ile paydaş beklentilerine cevap veren katılımcı, güvenilir ve lider bir kurum olmanın bilinci ile hareket etmeyi,
- Verdiği hizmetlerde mali politikasına uygun altyapılarını tesis ederek teknolojinin veya çağın gereksinimlerine uygun bir performans sunmayı,
- Müşterileri için güven ve istikrar oluşturan piyasalar yaratarak, ulusal ve uluslararası yatırımcılara hizmet sunmayı,
- Türk ekonomisine yüksek nitelikli katma değer sağlayan sistemler kurarak ekonomik büyümeyi desteklemeyi,
- Müşterilerinin memnuniyet ve taleplerini kolayca iletebildiği, bunların objektif, adil, dikkatli ve gizlilikle ele alındığı, yasal şartlara ve kurum Entegre Sistem Politikasına aykırı olmayacak şekilde değerlendirmeyi,
- Müşteri memnuniyetsizlerin tekrar oluşmaması için gerekli iyileştirmeleri ve kontrollerin sürekliliğini sağlamayı,
- Müşteri ile olan ilişkilerinde şeffaflığı esas almış, bütün müşteri talep ve memnuniyetsizlerinin çözülmesini ana ilke olarak kabul etmiş müşteri odaklı bir yaklaşımı her zaman takip etmeyi,
- İnsana duyduğu saygıya dayanan iş ve işçi sağlığı ve güvenliğini tüm faaliyetlerinde yasal mevzuat ve şartlara uyarak çalışanları, üyeleri, müşterileri, tedarikçi ve ziyaretçileri için sağlamayı,
- Faaliyetlerini yürütürken ortaya çıkabilecek olası tehlikelilerle ilgili risk değerlendirmelerini düzenli bir şekilde yaparak, önleme kültürünü yerleştirmeyi,
- Riskleri kontrol altına alarak iş sağlığını ve güvenliği uygulamalarını sürekli iyileştirmeyi,
- Kaynakları etkin kullanan bir kurum anlayışıyla, borsacılık faaliyetlerinde Güvenli ve istikrarlı piyasalar kurarak büyüme sağlamayı,
- İçinde bulunduğu coğrafyada kurumsallaşmış yapısıyla örnek uygulamalar geliştirmeyi
- Bilim, Eğitim, Spor, Çevre, Kültür ve Sanat dallarında projeler geliştirerek, Sivil Toplum Kuruluşları, fikir öncüleri ve diğer öncelikli hedef kitlelerle ortak faaliyetler gerçekleştirerek toplumsal ve çevresel konularda değer yaratmayı,

diğer tüm iştiraklerine de yansıtmayı BEYAN eder.